Mandarin Syllable Charts

 

(taken from: http://www.chinese-outpost.com/language/pronunciation/pron0045.asp)

The following tables include all the possible syllables in Mandarin. The syllables are all spelled in Pinyin.

 

Bear these questions in mind when examining the following tables:

 

  1. Which combinations are not possible (hint: look at the large blank areas)?
  2. Are there sounds that only occur in certain positions?

 

 

Table 1: Chinese initials (left) and finals a through ong (top). 

 

a

o

e

-i*

er

ai

ei

ao

ou

an

en

ang

eng

ong

b

ba

bo

.

.

..

bai

bei

bao

.

ban

ben

bang

beng

.

p

pa

po

.

.

..

pai

pei

poa

pou

pan

pen

pang

peng

.

m

ma

mo

me

.

..

mai

mei

mao

mou

man

men

mang

meng

.

f

fa

fo

..

.

..

.

fei

.

fou

fan

fen

fang

feng

..

d

da

.

de

.

..

dai

dei

dao

dou

dan

den

dang

deng

dong

t

ta

.

te

.

..

tai

.

tao

tou

tan

.

tang

teng

tong

n

na

.

ne

.

..

nai

nei

.

nou

nan

nen

nang

neng

nong

l

la

.

le

.

..

lai

lei

nao

lou

lan

.

lang

leng

long

z

za

 

ze

zi

.

zai

zei

zao

zou

zan

zen

zang

zeng

zong

c

ca

 

ce

ci

.

cai

.

cao

cou

can

cen

cang

ceng

cong

s

sa

 

se

si

.

sai

.

sao

sou

san

sen

sang

seng

song

zh

zha

 

zhe

zhi

.

zhai

zhei

zhao

zou

zan

zen

zhang

zheng

zhong

ch

cha

 

che

chi

.

chai

.

chao

chou

chan

chen

chang

cheng

chong

sh

sha

.

she

shi

.

shai

shei

shao

shou

shan

shen

shang

sheng

.

r

.

.

re

ri

.

.

.

rao

rou

ran

ren

rang

reng

rong

j

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

q

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

x

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

g

ga

.

ge

.

.

gai

gei

gao

gou

gan

gen

gang

geng

gong

k

ka

.

ke

.

.

kai

kei

kao

kou

kan

ken

kang

keng

kong

h

ha

.

he

.

.

hai

hei

hao

hou

han

hen

hang

heng

hong

.

a

o

e

.

er

ai

ei

ao

ou

an

en

ang

eng

.

 

Table 2: Chinese initials (left) and finals i through iong (top). 

 

i

ia

iao

ie

iou

ian

in

iang

ing

iong

b

bi

.

biao

bie

.

bian

bin

.

bing

.

p

pi

.

piao

pie

.

pian

pin

.

ping

.

m

mi

.

miao

mie

miu

mian

min

.

ming

.

f

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

d

di

.

daio

die

diu

dian

.

.

ding

.

t

ti

.

tiao

tie

.

tian

.

.

ting

.

n

ni

.

niao

nie

niu

nian

nin

niang

ning

.

l

li

lia

liao

lie

liu

lian

lin

liang

ling

.

z

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

c

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

s

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

zh

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

sh

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ch

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

r

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

j

ji

jia

jiao

jie

jiu

jian

jin

jiang

jing

jiong

q

qi

qia

qiao

qie

qiu

qian

qin

qiang

qing

qiong

x

xi

xia

xiao

xie

xiu

xian

xin

xiang

xing

xiong

g

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

k

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

h

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

yi

ya

yao

ye

you

yan

yin

yang

ying

yong

Table 3: Chinese initials (left) and finals u through ueng (top). 

 

u

ua

uo

uai

uei

uan

uen

uang

ueng

b

bu

.

.

.

.

.

.

.

.

p

pu

.

.

.

.

.

.

.

.

m

mu

.

.

.

.

.

.

.

.

f

fu

.

.

.

.

.

.

.

.

d

du

.

.duo

.

dui

duan

dun

.

.

t

tu

.

tuo

.

tui

tuan

tun

.

.

n

nu

.

nuo

.

.

nuan

.

.

..

l

li

.

luo

.

.

luan

lun

.

.

z

zu

.

zuo

.

zui

zuan

zun

.

.

c

cu

.

cuo

.

cui

cuan

cun

.

.

s

su

.

suo

.

sui

suan

sun

.

.

zh

zhu

zhua

zhuo

zhuai

zhui

zhuan

zhun

zhuang

.

ch

chu

chua

chuo

chuai

chui

chuan

chun

chuang

.

sh

shu

shua

shuo

shuai

shui

shuan

shun

shuang

.

r

ru

rua

ruo

.

rui

ruan

run

.

.

j

.

.

.

.

.

.

.

.

.

q

.

.

.

.

.

.

.

.

.

x

.

.

.

.

.

.

.

.

.

g

gu

gua

guo

guai

gui

guan

gun

guang

.

k

ku

kua

kuo

kuai

kui

kuan

kun

kuang

.

h

hu

hua

huo

huai

hui

huan

hun

huang

.

.

wu

wa

wo

wai

wai

wan

wen

wang

weng

Table 4: Chinese initials (left) and finals through n (top). 

 

e

an

n

b

.

.

.

.

p

.

.

.

.

m

.

.

.

.

f

.

.

.

.

d

.

.

.

.

t

.

.

.

.

n

n

ne

.

.

l

l

le

.

.

z

.

.

.

.

c

.

.

.

.

s

.

.

.

.

zh

.

.

.

.

ch

.

.

.

.

sh

.

.

.

.

r

.

.

.

.

j

ju

jue

juan

jun

q

qu

que

quan

qun

x

xu

zue

xuan

xun

g

.

.

.

.

k

.

.

.

.

h

.

.

.

.

.

yu

yue

yuan

yun

 

For a syllable chart spelled with all the major romanization systems, please see:

http://www.elgin.free-online.co.uk/chin_chart_ie.htm